HOME

Welcome to The 21st Annual Workshop on Differential Equations

Date :
 
2013/1/18(Friday) ~ 2013/1/19(Saturday)
 
Venue:
 
National Central University
 
Hosted by
 
Department of Mathematics of National Central University
 
The Mathematical Society
 
Sponsors
 
Mathematics Research Promotion Center
 
National Central University Foundation of Academic
 
National Center for Theoretical Siences
 
Center for Mathematics and Theoretical Physics,National Central University
 
National Central University Department of Mathematics
 
Fifty minutes Speaker
 
Liu Tai-Ping(Academia Sinica )
 
Jiahong Wu(University of Oklahoma)
 
Chun Liu (Penn State Univ)
 
Shoji Yotsutani(Ryukoku University, Japan)
 
Tong Yang(City Uinversity of Hong Kong)
 
Ching-hsiao Cheng(NCU)
 
Thirty minutes Speaker
 
Xiang Fang(USA)                          Chi-Hin Chan(NCTU)                 Jung-Chao Ban(NDHU)
 
Jin-Cheng Jiang(NTHU)                  I-Kun Chen(NCTU)                   Hung-Wen Kuo (Academia Sinica)             

Seok-Bae Yun (Academia Sinica)     Yu-Yu Liu(NCKU)                     Hsin-Yuan Huang(NSYSU)

Chang-Hong Wu(NCTU)                 Chia-Chieh Jay Chu(NTHU)         Feng-Bin Wang(CGU)
 
 
Organizing Committee Member
 
Jann-Long Chern(NCU)  Cheng-Hsiung Hsu(NCU)  Suh-Yuh Yang(NCU)     

Meng-Kai Hong(NCU)    Feng-Nan Hwang (NCU)   Ching-hsiao Cheng(NCU)
 
 
Academic Committee Member:(alphabetical)
 
Chen Chun-Chiuan(NTU)              Chen I-Liang(NCTU)     Cheng Kuo-Shun(NCKU)
 
Guo Jong-Shenq(TKU)                 Hsu Sze-Bi(NTHU)        Law Chun-Kong(NSYSU)

Lin Chang-Shou(NTU)                 Lai Ming-Chih(NCTU)     Lin Song-Sun(NCTU)

Liu Tai-Ping(Academia Sinica )     Sheu Shuenn-Jyi(NCU)   Wang Hwai-Chiuan(NTHU)